Sosiaaliturvaorganisaatiot Suomessa

Suomessa kansalaisilla on oikeus sosiaaliturvaan. Eri organisaatiot myöntävät erilaisia tukia. Näin pyritään takaamaan Suomen kansalaisten riittävän hyvä elintaso, jotta ihmisten ei tarvitsisi elää täysin ilman mitään tuloja. Tukia voidaan saada esimerkiksi asumista varten, työttömyyden vuoksi tai esimerkiksi sairausloman ajalta. Näitä voi kansalaiselle maksaa joko yksi ja sama organisaatio tai eri tahot. Myös tuen määrä vaihtelee henkilöittäin, sillä jokaiselle lasketaan oma yksilöllinen tuki oman elämäntilanteen mukaan. Lue lisää Suomen myöntämistä tuista ja niitä maksavista tahoista.

Yleisesti ottaen henkilö lasketaan kuuluvan sosiaaliturvan piiriin, mikäli henkilö asuu Suomessa vakituisesti. Tukia voidaan maksaa myös niissä tapauksissa, joissa henkilö muuttaa Suomeen tehdäkseen työtä. Tukeen vaikuttaa mm. maa, josta henkilö on muuttanut Suomeen tai se, onko hakija esimerkiksi opiskelija tai työntekijä vaiko yrittäjä.

Erilaiset tuet

Asumistukea voi saada silloin, kun tulot eivät riitä asumiseen. Asumistukea maksetaan yhteisesti koko ruokakunnalle, eli sitä ei voi ruokakunnan eri jäsenet hakea erikseen. Laskettaessa asumistuen määrää, otetaan kaikki täysi-ikäisten tulot huomioon. Asumistuen muoto riippuu siitä, haetko yleistä tukea, eläkkeensaajan asumistukea tai esimerkiksi opintotuen asumislisää. Asumistukea haetaan Kelalta.

Työttömyysturvaa voi saada silloin, kun olet ilmoittautunut TE-toimistolle työttömäksi työnhakijaksi. Työttömyysturvaa ei maksa TE-toimisto vaan Kela tai työttömyyskassa. Työttömyysturvan tarkoitus on korvata työttömyydestä aiheutuneet ansionmenetykset ja työttömyyden aikana tulee tavoitteena olla työpaikan hankkiminen. On olemassa kolmea erilaista työttömyysturvaa: ansio- ja peruspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyysturvan saamiseksi tulee hakijan täyttää tietyt ehdot ennen kuin tukea voidaan maksaa. Työttömyysturvan ajanjakson kesto voi useissa tapauksissa olla enimmillään 400 päivää. Työttömyysturvan aktiivimallin mukaan hakijan tulee olla riittävästi töissä tai työllisyyttä edistävissä palveluissa jokaisen 65 päivän tarkasteluajanjakson aikana. Mikäli aktiivimalli ei täyty, ei työttömyysturvaa makseta täysmääräisenä.

Myös työttömyyskassa voi maksaa työttömyyskorvausta työttömälle, mikäli hän kuuluu sellaiseen. Työttömän tulee ensin ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Työttömyyskassa voi alkaa maksaa työttömyyskorvausta 2 viikon työttömyyden jälkeen. Muistathan oman työttömyyskassasi edellytykset korvauksen saamiseksi. Lisäksi työttömyyskassa voi auttaa työtöntä esimerkiksi lakiasioiden kanssa, mikäli siihen on tarvetta. Tällainen tilanne voi ilmetä esimerkiksi silloin, kun henkilö kokee tulleensa irtisanotuksi ilman perusteita.

Toimeentulotukea voi hakea Kelasta silloin, kun muita tukia ei ole saatavilla, mutta et selviä arjen maksuista. Sinun tulee kuitenkin ensin selvittää, oletko oikeutettu muihin tukiin, sillä toimeentulotuki on viimesijainen vaihtoehto. Kelalle tulee tehdä laskelma kaikista ruokakunnan tuloista ja menoista. Perustoimeentulotukea maksetaan ruokakunnan perusmenoja varten, kuten ruokaan, vaatteisiin ja terveydenhuoltoon. Lisäksi sosiaaliturvaa voi maksaa myös oman asuinkunnan sosiaalitoimisto.

Lisäksi sosiaaliturvan piiriin kuuluu lapsen syntymän jälkeen häntä hoitavan vanhemman toimeentulo. Kela maksaa jokaisen lapsen huoltajalle lapsilisää kuukausittain siihen asti, kunnes lapsi täyttää 17 vuotta. Lapsilisä on kiinteä eli siihen ei voi vaikuttaa omilla tuloilla. Lisäksi sosiaaliturvaan kuuluu lasten elättäminen ja tukeminen sekä lastensuojelun järjestäminen. Lasten oikeuksista pidetään huolta. Toinen lastenhoitoon liittyvä tuki on esimerkiksi kotihoidontuki. Kela maksaa sitä lapsen huoltajalle kuukausittain siihen asti, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Edellytyksenä lapsi ei saa olla kunnallisessa hoidossa. Kotihoidontuen lisäksi hakija voi saada perheen tuloista riippuen myös hoitolisää. Lisäksi huoltajan on mahdollista saada vielä kuntalisää, mikäli huoltajan asuinkunta sitä maksaa. Kaikki kunnat eivät maksa kuntalisää lainkaan. Ota selvää omasta kunnastasi, onko lapsen huoltajille tarjolla kotihoidontuen kuntalisää.

Edellämainittujen tukien lisäksi Kela maksaa lisäksi muita tukia riippuen hakijan elämäntilanteesta ja tuloista. Syntyvälle lapselle myönnetään ilmainen äitiyspakkaus tai opiskelija voi saada opiskelijatukea. Löydät tiedot kaikista Kelan maksamista tuista Kelan verkkosivuilta.